Chcesz być na bieżąco z aktualnymi stawkami na Bugster.pl?

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj aktualizacje cen!

˟
Zapisz się
Chcesz wiedzieć pierwszy o naszych promocjach?
˟
Dziękujemy, że dołączyłeś do nas. Potwierdź subskrypcję klikając w link aktywacyjny przesłany na Twój adres mailowy.

Testowanie – szybko, tanio, dobrze

 • Wysoka jakość testów za niewygórowaną cenę.

 • Przetestujesz aplikacje internetowe, desktopowe i mobilne.

 • Oszczędzasz czas potrzebny na zbudowanie wykwalifikowanego zespołu testerów.

 • Przetestujemy Twoją aplikację od A do Z pod wybranym kątem.

 • Wybierz model w którym płacisz za przepracowane godziny lub za znalezione błędy.

100 PLN za 1h!

To Ty decydujesz jak długo będziemy testować Twoją aplikację. Pamiętaj jednak, że niektóre testy są bardziej czasochłonne od innych. Skontaktuj się z nami, jeśli nie jesteś pewien/pewna ile czasu będzie potrzebne na sprawdzenie Twojej aplikacji pod wybranym kątem.

 • Dane podstawowe

  Co, w jaki sposób i przez ile czasu mamy testować.

 • Dane do faktury

  Podaj nam dane, dzięki którym będziemy mogli wystawić Ci fakturę.

 • Płatność

  Zapłać i gotowe!

Klikając KUP akceptujesz warunki oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 21CN w celach realizacji obsługi procesu zamówień.
Close the dialog

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu, która następuje w momencie wybrania opcji KUP i/lub opcji ZAKOŃCZ ZAKUPY po wypełnieniu formularza z danymi na stronie internetowej www.bugster.pl.

§ 2 Definicje
2.1 Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba że Strony postanowią inaczej:
2.2 bugster.pl, Wykonawca, Tanie Testowanie lub Usługodawca - 21CN Radosław Smilgin, firma z siedzibą przy ulicy Nadwiślańskiej 124 A, 80-680 Gdańsk, Polska, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 583-276-92-97;
2.3 Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.bugster.pl;
2.4 Usługobiorca, Zamawiający, Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; korzystająca z usług świadczonych przez Serwis bugster.pl;
2.5 Strony - Usługobiorca i Usługodawca;
2.6 Umowa o świadczeniu usług - umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy bugster.pl a Klientem z chwilą dokonania płatności za zamówienie przez Klienta.
2.7 Usługa / produkt - usługa testowania oprogramowania oferowana odpłatnie przez serwis bugster.pl
2.8 Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 3 Zawartość Serwisu
3.1 Zawartość Serwisu stanowi własność firmy 21CN Radosław Smilgin. Wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie całości lub poszczególnych elementów Serwisu jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.
3.2 Serwis bugster.pl umożliwia dokonanie zakupu usługi - testowania aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej oraz desktopowej określonej przez Klienta.

§ 4 Realizacja zamówienia i warunki płatności
4.1 Nabycie usług oferowanych przez 21CN Radosław Smilgin przy pomocy serwisu bugster.pl jest odpłatne.
4.2 W celu zakupu usługi testowania w Serwisie bugster.pl Użytkownik powinien spełnić następujące warunki:
4.2.1 Uzupełnić dane podstawowe dla wybranej opcji zakupowej tj.:
a) określić pożądaną liczbę godzin, podczas których będzie testowana aplikacja, wpisać adres aplikacji do testowania, wybrać rodzaj testów, jakie mają być przeprowadzone w ramach zamawianej usługi, wprowadzić adres e-mail, na który zostanie wysłany raport z wykonanej usługi,
b) określić budżet przeznaczony na testowanie aplikacji, wpisać adres aplikacji do testowania, wybrać typy błędów, jakie mają zostać znalezione w ramach zamawianej usługi, wprowadzić adres e-mail, na który zostanie wysłany raport z wykonanej usługi.
4.2.2 Dokonać wyboru opcji KUP i/lub opcji ZAKOŃCZ ZAKUPY. Wybór ten skutkuje akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez 21CN Radosław Smilgin w celu realizacji obsługi procesu zamówienia.
4.2.3 Uzupełnić i/lub zatwierdzić dane niezbędne do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT.
4.2.4 Dokonać ostatecznej akceptacji zamówienia.
4.2.5 Dokonać płatności za pośrednictwem płatności internetowej realizowanej przez system płatniczy PayU.
4.3 bugster.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych usług do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Serwis przed dokonaniem w/w zmian. Cena zakupu usługi jest każdorazowo widoczna w momencie wypełnienia obowiązkowych pól: Danych podstawowych, przy opcji „Kup". Cena, za którą Użytkownik dokonuje zakupu produktu w Serwisie potwierdzana jest Użytkownikowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia.
4.4 Za usługi Użytkownik jest zobowiązany zapłacić za pośrednictwem płatności internetowej, realizowanej przez system płatniczy PayU w chwili składania zamówienia.
4.5 Dostępność płatności internetowych jest kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy 21CN Radosław Smilgin a PayU. Brak dostępności powyższej metody płatności nie stanowi podstawy do reklamacji.
4.6 Płatność za zakupioną usługę może zostać zrealizowana jedynie w formie przelewu za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.
4.7 Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji przez danego operatora płatniczego do bugster.pl.
4.8 W przypadku odrzucenia zamówienia przez bugster.pl lub jego automatycznego odrzucenia, płatność za zamówienie jest zwracana na konto Użytkownika w terminie 5 dni od odrzucenia zamówienia.
4.9 Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za dostarczone usługi.
4.10 Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego i przyjęciu jej przez Usługodawcę, wysyłana jest do Klienta za pomocą poczty elektronicznej informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji i jego podsumowanie.
4.11 Klient przekazujący aplikację do testów, tym samym oświadcza, że dysponuje uprawnieniami umożliwiającymi przekazanie aplikacji do Usługodawcy w celu jej weryfikacji i przeprowadzenia testów.

§ 5 Funkcjonowanie serwisu
5.1 21CN nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu, jednak dołoży wszelkich starań co do zachowania jego ciągłości funkcjonowania.
5.2 21CN Radosław Smilgin nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane obecnością wszelkich wirusów, działaniem o charakterze hakerskim oraz związane z awarią serwera, itp.

§ 6 Wymagania techniczne
6.1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługobiorca są następujące: komputer osobisty połączony z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, przeglądarka akceptująca "ciasteczka" (ang. cookies) oraz skrypty Java Script. preferowana przeglądarka internetowa to Mozilla Firefox 44 i jej późniejsze wersje.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności
7.1 Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.
7.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej związanej z przerwaniem działania Serwisu.
7.3 Usługodawca nie gwarantuje realizacji wszystkich wytycznych określonych przez Klienta w zamówieniu usługi testowania, jeśli przekraczają one możliwości techniczne Wykonawcy.

§ 8 Dane
8.1 bugster.pl dołoży wszelkich starań w celu ochrony oraz tworzenia kopii zapasowych danych wprowadzonych przez Użytkowników. Jednocześnie 21CN Radosław Smilgin  nie gwarantuje zupełnej dokładności oraz cykliczności w tworzeniu kopii zapasowych, w związku z czym Użytkownicy odpowiedzialni są za samodzielne tworzenie kopii danych przetrzymywanych w Serwisie.
8.2 Usługobiorca zobowiązuje się do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne
9.1 Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: bugster@testerzy.pl.
9.2 Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
9.3 Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10 Zawarcie i rozwiązanie umowy
10.1 Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności za zamówienie złożone przez Klienta.
10.2 Za wypowiedzenie Umowy uważana jest również odmowa wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych.
10.3 Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu opłaty w następujących przypadkach: naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
10.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.

§ 11 Postanowienia końcowe
11.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2016 roku.
11.2 Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
11.3 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie bugster.pl.
11.4 Umowa o świadczeniu usług podlega prawu polskiemu.
11.5 Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego firmę 21CN Radosław Smilgin z Klientem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.
11.6 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

1500 PLN
Resetuj
Do kwoty należy doliczyć +23%VAT * pole wymagane

80 PLN za 1 błąd!

To Ty decydujesz ile chcesz zapłacić za testowanie Twojej aplikacji. Chcesz mieć pewność, że zapłacisz za realną pracę? Płać tylko za znalezione przez nas błędy! Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy z zamówieniem.

 • Dane podstawowe

  Jakie błędy, w jaki sposób i w jakim budżecie mają zostać znalezione.

 • Dane do faktury

  Podaj nam dane, dzięki którym będziemy mogli wystawić Ci fakturę.

 • Płatność

  Zapłać i gotowe!

Klikając KUP akceptujesz warunki oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 21CN w celach realizacji obsługi procesu zamówień.
Close the dialog

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu, która następuje w momencie wybrania opcji KUP i/lub opcji ZAKOŃCZ ZAKUPY po wypełnieniu formularza z danymi na stronie internetowej www.bugster.pl.

§ 2 Definicje
2.1 Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba że Strony postanowią inaczej:
2.2 bugster.pl, Wykonawca, Tanie Testowanie lub Usługodawca - 21CN Radosław Smilgin, firma z siedzibą przy ulicy Sokolskiej 33/173, 40-086 Katowice, Polska, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 583-276-92-97;
2.3 Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.bugster.pl;
2.4 Usługobiorca, Zamawiający, Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; korzystająca z usług świadczonych przez Serwis bugster.pl;
2.5 Strony - Usługobiorca i Usługodawca;
2.6 Umowa o świadczeniu usług - umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy bugster.pl a Klientem z chwilą dokonania płatności za zamówienie przez Klienta.
2.7 Usługa / produkt - usługa testowania oprogramowania oferowana odpłatnie przez serwis bugster.pl
2.8 Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 3 Zawartość Serwisu
3.1 Zawartość Serwisu stanowi własność firmy 21CN Radosław Smilgin. Wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie całości lub poszczególnych elementów Serwisu jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.
3.2 Serwis bugster.pl umożliwia dokonanie zakupu usługi - testowania aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej oraz desktopowej określonej przez Klienta.

§ 4 Realizacja zamówienia i warunki płatności
4.1 Nabycie usług oferowanych przez 21CN Radosław Smilgin przy pomocy serwisu bugster.pl jest odpłatne.
4.2 W celu zakupu usługi testowania w Serwisie bugster.pl Użytkownik powinien spełnić następujące warunki:
4.2.1 Uzupełnić dane podstawowe dla wybranej opcji zakupowej tj.:
a) określić pożądaną liczbę godzin, podczas których będzie testowana aplikacja, wpisać adres aplikacji do testowania, wybrać rodzaj testów, jakie mają być przeprowadzone w ramach zamawianej usługi, wprowadzić adres e-mail, na który zostanie wysłany raport z wykonanej usługi,
b) określić budżet przeznaczony na testowanie aplikacji, wpisać adres aplikacji do testowania, wybrać typy błędów, jakie mają zostać znalezione w ramach zamawianej usługi, wprowadzić adres e-mail, na który zostanie wysłany raport z wykonanej usługi.
4.2.2 Dokonać wyboru opcji KUP i/lub opcji ZAKOŃCZ ZAKUPY. Wybór ten skutkuje akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez 21CN Radosław Smilgin w celu realizacji obsługi procesu zamówienia.
4.2.3 Uzupełnić i/lub zatwierdzić dane niezbędne do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT.
4.2.4 Dokonać ostatecznej akceptacji zamówienia.
4.2.5 Dokonać płatności za pośrednictwem płatności internetowej realizowanej przez system płatniczy PayU.
4.3 bugster.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych usług do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Serwis przed dokonaniem w/w zmian. Cena zakupu usługi jest każdorazowo widoczna w momencie wypełnienia obowiązkowych pól: Danych podstawowych, przy opcji „Kup". Cena, za którą Użytkownik dokonuje zakupu produktu w Serwisie potwierdzana jest Użytkownikowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia.
4.4 Za usługi Użytkownik jest zobowiązany zapłacić za pośrednictwem płatności internetowej, realizowanej przez system płatniczy PayU w chwili składania zamówienia.
4.5 Dostępność płatności internetowych jest kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy 21CN Radosław Smilgin a PayU. Brak dostępności powyższej metody płatności nie stanowi podstawy do reklamacji.
4.6 Płatność za zakupioną usługę może zostać zrealizowana jedynie w formie przelewu za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.
4.7 Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji przez danego operatora płatniczego do bugster.pl.
4.8 W przypadku odrzucenia zamówienia przez bugster.pl lub jego automatycznego odrzucenia, płatność za zamówienie jest zwracana na konto Użytkownika w terminie 5 dni od odrzucenia zamówienia.
4.9 Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za dostarczone usługi.
4.10 Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego i przyjęciu jej przez Usługodawcę, wysyłana jest do Klienta za pomocą poczty elektronicznej informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji i jego podsumowanie.
4.11 Klient przekazujący aplikację do testów, tym samym oświadcza, że dysponuje uprawnieniami umożliwiającymi przekazanie aplikacji do Usługodawcy w celu jej weryfikacji i przeprowadzenia testów.

§ 5 Funkcjonowanie serwisu
5.1 21CN nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu, jednak dołoży wszelkich starań co do zachowania jego ciągłości funkcjonowania.
5.2 21CN Radosław Smilgin nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane obecnością wszelkich wirusów, działaniem o charakterze hakerskim oraz związane z awarią serwera, itp.

§ 6 Wymagania techniczne
6.1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługobiorca są następujące: komputer osobisty połączony z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, przeglądarka akceptująca "ciasteczka" (ang. cookies) oraz skrypty Java Script. preferowana przeglądarka internetowa to Mozilla Firefox 44 i jej późniejsze wersje.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności
7.1 Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.
7.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej związanej z przerwaniem działania Serwisu.
7.3 Usługodawca nie gwarantuje realizacji wszystkich wytycznych określonych przez Klienta w zamówieniu usługi testowania, jeśli przekraczają one możliwości techniczne Wykonawcy.

§ 8 Dane
8.1 bugster.pl dołoży wszelkich starań w celu ochrony oraz tworzenia kopii zapasowych danych wprowadzonych przez Użytkowników. Jednocześnie 21CN Radosław Smilgin  nie gwarantuje zupełnej dokładności oraz cykliczności w tworzeniu kopii zapasowych, w związku z czym Użytkownicy odpowiedzialni są za samodzielne tworzenie kopii danych przetrzymywanych w Serwisie.
8.2 Usługobiorca zobowiązuje się do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne
9.1 Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: bugster@testerzy.pl.
9.2 Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
9.3 Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10 Zawarcie i rozwiązanie umowy
10.1 Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności za zamówienie złożone przez Klienta.
10.2 Za wypowiedzenie Umowy uważana jest również odmowa wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych.
10.3 Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu opłaty w następujących przypadkach: naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
10.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.

§ 11 Postanowienia końcowe
11.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2016 roku.
11.2 Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
11.3 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie bugster.pl.
11.4 Umowa o świadczeniu usług podlega prawu polskiemu.
11.5 Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego firmę 21CN Radosław Smilgin z Klientem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.
11.6 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3200 PLN
Resetuj
Do kwoty należy doliczyć +23%VAT * pole wymagane

Co oferujemy

Znajdujemy błędy

Błędy w aplikacji powodują znaczący spadek zainteresowania produktem u użytkowników. Słaba jakość oferowanego produktu może sprawić, że potencjalni klienci przeniosą się do konkurencji. Naszym zadaniem jest odnalezienie błędów w Twojej aplikacji po to, abyś mógł dostarczyć produkt najwyższej jakości. Wybierz opcję: „Płać za znalezione błędy”

Błędy to nie wszystko

Nawet bezbłędna aplikacja nie będzie wykorzystana, jeśli nie będzie łatwa w użyciu. Przeanalizujemy ją dla Ciebie pod kątem wygody użytkowania. Sprawdzimy czy jest intuicyjna, zrozumiała oraz spójna. Dzięki temu będziesz miał pewność, że potencjalny użytkownik nie będzie miał problemów z jej obługą.

Od 50 zł za 1h lub za 1 błąd

Dzięki ustalonej z góry stawce od razu wiesz ile płacisz! Gwarantujemy wysoką jakość testów za niewygórowaną cenę. Cena się zmienia w zależności od naszej zajętości i dostępnych testerów. Jeśli dziś cena jest dla Ciebie za wysoka sprawdź za kilka dni.

Wynik testów

Otrzymasz od nas raport z przeprowadzonych testów w formacie pdf. Dokument będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące Twojego zamówienia, naszą ocenę z przeprowadzonych testów oraz listę znalezionych błędów. Dodatkowo zamieścimy w nim nasze sugestie i wskazówki. Wybierz opcję: „Płać za przepracowane godziny”.

Jesteśmy warci zaufania

Zobacz jak pracujemy

Przekonaj się, ile możemy zrobić w godzinę

Potrzebujesz pomocy?

ul. Nadwiślańska 124 A

80-680 Gdańsk

Obsługa klienta:

ul. Metalowców 13, p. 204

41-500 Chorzów

bugster@testerzy.pl

(+48) 32 73 30 958

(+48) 53 33 15 222